top of page
Wykłady lekcyjne

System zapewnienia jakości kształcenia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (WSKZ) realizuje szereg działań w zakresie doskonalenia programu studiów i podnoszenia jakości kształcenia, które realizowane są m.in. na podstawie Zarządzenia nr 7/2019 Rektora Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Przemyślu.

Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) jest narzędziem realizacji polityki projakościowej WSKZ w zakresie kształcenia studentów na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów.

Podmiotami realizującymi zadania SZJK są:

Komisja do spraw
Jakości Kształcenia

stanowi forum dyskusji nad kwestiami zapewniania jakości kształcenia. W skład KJK wchodzą nauczyciele akademiccy, inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, pracownicy administracyjni oraz studenci. 

KJK odpowiada za całościowy, szeroko rozumiany proces dydaktyczny, poczynając od projektu, tworzenia i zmian w programach studiów i modułach specjalizacyjnych, organizacji procesu dydaktycznego po ewaluacje programów i analizę założonych efektów uczenia się. Dodatkowo odpowiada za politykę kadrową, nabór kadry badawczo-dydaktycznej i ocenę nauczycieli akademickich.

Pracownicy administracji

zapewniają wsparcie administracyjne SZJK

Prorektor
ds. Kształcenia

organizuje hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych na danym kierunku studiów; weryfikuje prowadzoną przez  nich dokumentację, zatwierdza przygotowywane sylabusy oraz odpowiada za formalną stronę organizacji zawodowych praktyk studenckich.

Nauczyciele akademiccy
i inne osoby prowadzące zajęcia

podlegają ocenie studenckiej, jak również składają dokumenty i materiały z przeprowadzonych zajęć (potwierdzające osiągnięcie założonych efektów uczenia) analizowane przez Prorektora ds. kształcenia

Rada
Interesariuszy

proponuje kierunki dalszej działalności Uczelni, kreuje wizerunek Uczelni na zewnątrz oraz inicjuje wspólne przedsięwzięcia w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Dodatkowo wspiera Uczelnię w sprawach dydaktycznych, udziela pomocy w organizacji staży i praktyk dla studentów oraz wskazuje kandydatów do nagród za najlepszą pracę dyplomową.

Samorząd studencki

wyraża opinie w sprawach kształcenia, na temat programów studiów i opłat, bierze udział w posiedzeniach Senatu i KJK oraz angażuje się w szeroko pojęte działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni.

Polityka jakości kształcenia to całokształt działań podejmowanych w trakcie roku akademickiego mających na celu zapewnienie studentom, słuchaczom, absolwentom jak również wykładowcom, pracownikom administracyjnym i interesariuszom, spełnienie najwyższych standardów systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. 

Ocena Kadry Dydaktycznej (OKD)
i Ocena Jakości kształcenia (OJK)

analiza i ocena ankiet dotyczacych aktualnych i przyszłych oczekiwań studentów w zakresie usług edukacyjnych

Narzędzia wspomagającę politykę jakości kształcenia to między innymi:

Na podstawie danych płynących z analizy poszczególnych narzędzi do badania efektów kształcenia tworzony jest raport oceny programu kształcenia obejmujący:

Wykaz efektów kształcenia dla kierunku studiów, które nie mają pokrycia w przedmiotowych efektach kształcenia

Wykaz efektów kształcenia dla kierunku studiów, których uzyskanie jest niemożliwe przy realizacji zaplanowanych treści kształcenia w istniejącym programie studiów

Wykaz przedmiotów, których usytuowanie planie studiów jest niewłaściwe, ze względu na nieodpowiednią sekwencję przedmiotów

Wykaz prac etapowych, w których zauważono nieprawidłowości

Wykaz prac dyplomowych, w których zauważono nieprawidłowości

Wykaz instytucji, w których zauważono niski stopień realizacji osiągniętych efektów uczenia się przez studentów w trakcie praktyk zawodowych

bottom of page