top of page

Wsparcie dla studentów

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego zapewnia studentom wsparcie o charakterze kompleksowym w trakcie całego procesu nabywania efektów uczenia się. 
 

Na przygotowanej platformie “Panel studenta” są dostępne wzory dokumentów, które mogą być przydatne w całym procesie studiowania: wszelkie podania do Prorektora, dokumenty dotyczące praktyk studenckich, dokumenty związane z procesem dyplomowania czy z kwestiami finansowymi.

Studenci informowani są na początku każdego semestru podczas spotkań z Prorektorem ds. kształcenia o możliwości zgłaszania wszelkich skarg poprzez starostę grupy czy przedstawicieli samorządu studenckiego, którzy przekazują konkretną sprawę właściwej formalnie osobie. Należy też zaznaczyć istotną rolę Pełnomocnika Rektora ds. równouprawnienia który zajmuje się udzielaniem pomocy stronom w poradzeniu sobie z konfliktem i w razie potrzeby prowadzi postępowanie mediacyjne.

WSKZ organizuje studentom rozpoczynającym studia przed rozpoczęciem roku akademickiego spotkanie organizacyjne z władzami Uczelni w czasie, którego Studenci uzyskują istotne informacje związane z bezpiecznym funkcjonowaniem na terenie Uczelni. 

Studenci mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi nauczycielami akademickimi poza zajęciami w trakcie trwania ich dyżurów. W razie potrzeby konsultacje te prowadzone są także w formule zdalnej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Terminy dyżurów dostępne są w „Panelu studenta” w zakładce – „konsultacje wykładowców”.  

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wspiera studentów w zakresie korzystania z infrastruktury w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W Uczelni prowadzone są szkolenia, które służą odpowiedniemu przygotowaniu studentów do korzystania z narzędzi e-learningowych. Dodatkowo Uczelnia zamieszcza odpowiednie materiały oraz filmy szkoleniowe w przedmiotowej tematyce na stronie internetowej oraz rozsyła je studentom na dedykowane adresy mailowe. Uczelnia oferuje również rozwiązania mające zapobiec wykluczeniu cyfrowemu – studentom, których dotyka ten problem oferowana jest pomoc w postaci możliwości wypożyczenia sprzętu komputerowego lub możliwości skorzystania z darmowego Internetu lub zainstalowania odpowiedniego oprogramowania. W razie potrzeby studenci mogą korzystać z pracowni komputerowych znajdujących się w siedzibie Uczelni, poza godzinami odbywania się zajęć w celu napisania pracy zaliczeniowej (etapowej) czy pracy dyplomowej.

STUDENCI ZAGRANICZNI

Dla studentów zagranicznych istnieje procedura mająca zapewnić wsparcie studentom z zagranicy. Istotnym z perspektywy studenckiej są spotkania ułatwiające adaptację osobom przyjeżdżającym z zagranicy na studia do WSKZ. Spotkania te rozpoczynają się na początku roku akademickiego, trwają jeden semestr i prowadzone są przez opiekunów studentów zagranicznych w różnych językach (np. angielski, rosyjski, ukraiński, niemiecki). Podczas spotkań rozwiązywane są różne problemy studentów w związku z całym procesem kształcenia jak również wszelkie problemy dnia codziennego w tym również problemy o charakterze bytowym.

Uśmiechnięty Student w Wykład
Studia w domu

IOS - INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

W kwestii wsparcia studentów o zróżnicowanych potrzebach opracowana została procedura Indywidualnej Organizacji Studiów, która oprócz w/w wsparcia ma także szeroki katalog wspomagania w ten sposób różnych grup studentów w procesie kształcenia. IOS tym samym oferowany jest między innymi  studentkom w ciąży, osobom wychowującym dzieci czy osobom studiującym na więcej niż jednym kierunku, by mogli oni w odpowiedni sposób nabywać założone efekty uczenia się.

WSPARCIE PSYCHOLOGA

Studenci mają możliwość otrzymania wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego – każdy student może zgłosić się do psychologa i umówić się na konsultacje w razie potrzeby w siedzibie Uczelni lub online. Kontakt do specjalisty psychologa znajduje się w „Panelu studenta”.

Psycholog

Przedstawiciele studentów wchodzą w skład wielu gremiów mających wpływ na funkcjonowanie Uczelni: komisje stypendialne, Rady Wydziału, Senatu WSKZ oraz Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia, a zmiany w programach studiów uwzględniają opinię samorządu studenckiego.

Wsparcie studentów w zakresie dydaktycznym znajduje wyraz m. in. w:

Możliwości nieograniczonego korzystania z Bazy wiedzy znajdującej się w Panelu studenta, na którą składają się materiały dydaktyczne i edukacyjne zbieżne z kierunkiem studiów jak i będące jego rozszerzeniem. Materiały znajdujące się na platformie mają formę  zarejestrowanych w profesjonalnym studio wykładów video dostępnych dla studenta w formie asynchronicznej w każdym miejscu i czasie (pod warunkiem spełnienia najbardziej podstawowych wymogów technicznych – posiadanie telefonu, laptopa z dostępem do internetu). Zarejestrowane i udostępnione studentom wykłady w formie video prowadzą wykładowcy z ośrodków akademickich z całej Polski posiadający doświadczenie zarówno dydaktyczne, badawcze jak i praktyczne.

Dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Uczelnia zapewniła możliwość korzystania z serii video pt. „Praktycznie o bezpieczeństwie”. W serii tej studenci mają okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy zawodowej osób związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym.

Zapewnienie elastycznego kształtowania przebiegu studiów, uwzględniającego indywidualne zainteresowania naukowe oraz sytuację osobistą studenta, poprzez: możliwość skorzystania z przywołanej już Indywidualnej Organizacji Studiów, przyznawanej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pozwalającej na zmianę terminów i zasad zaliczania semestrów oraz sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu i programu studiów.

Umożliwienie podejmowania studiów na więcej niż jednej specjalności.

Możliwość ubiegania się o udzielenie przez Prorektora ds. kształcenia urlopu krótkoterminowego (jeden semestr) lub długoterminowego (do roku akademickiego), w przypadku: długotrwałej choroby, ciąży, urodzenia dziecka lub opieki nad nim, a także innych ważnych okoliczności.

Zapewnienie możliwości wznowienia studiów.

Dzięki m. in. podpisanym porozumieniom z Powiatowymi Urzędami Pracy we Wrocławiu i w Oławie wsparcie studentów w zakresie wejścia na rynek pracy następuje poprzez:

Wsparcie studentów w zakresie dydaktycznym znajduje wyraz m. in. w:

01

Informowaniu przez pracowników PUP na specjalnie dedykowanych ku temu spotkaniach o możliwościach podnoszenia kwalifikacji, zawodach deficytowych, rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i  samozatrudnieniu.

03

Promowanie bezpłatnych form wsparcia, w tym w szczególności staży i praktyk oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy wśród studentów Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego.

05

Działalność Akademickiego Biura Karier, która stanowi „pomost” w relacjach między środowiskiem akademickim, a światem biznesu i rynkiem pracy.

02

Informowanie przez pracowników PUP o realizowanych projektach i innych zadaniach, których celem jest aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów.

04

Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach w ramach Rady Interesariuszy, gdzie przedstawiane są bieżące oczekiwania rynku pracy co do profilu absolwenta. Student może zapoznać się z kierunkami i tendencjami zmian na zapotrzebowanie rynku pracy.

bottom of page