top of page

Władze Uczelni

Fedewicz.png

dr Henryk Fedewicz

Rektor Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa – specjalista w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem prawno-kryminalistycznych problemów ochrony interesów państwa, a także negatywnych zjawisk związanych w procesie gospodarowania bezpieczeństwem i ochroną informacji z jej licznymi implikacjami społeczno-ekonomicznymi.

Kufel.png

dr Jakub Kufel

Prorektor ds. jakości kształcenia

Absolwent historii i politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów realizował projekty społeczne jako wiceprezes Stowarzyszenia „Wyborcy”. Współpracuje z Europejskim Centrum Solidarności od 2010 roku. Zajmuje się koordynacją projektów naukowych i wydawniczych, a także prowadzi własne prace badawcze. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim myśli politycznej opozycji, bezpieczeństwa społecznego w okresie transformacji systemowej. Organizator licznych konferencji naukowych, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku prac zbiorowych.

Zemła.png

mgr Łukasz Zemła

Pełnomocnik Rektora ds. równouprawnienia

Absolwent politologii, pedagogiki o specjalności andragogika i psychologii. Ekspert w zakresie kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi. Wieloletni wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowej Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, , Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - prowadzący przedmioty: zarządzanie zasobami ludzkimi, coaching i mentoring, filozofia i etyka, wprowadzenie do nauki o polityce, podstawy funkcjonowania państwa i prawa, systemy polityczne w Europie.
Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim praktycznych aspektów bezpieczeństwa informacji w obszarze HR. Członek zespołów jednostek biznesowych w zakresie strategicznego HR, ochrony danych osobowych i danych wrażliwych, karty różnorodności, polityk równego traktowania w obszarze bankowo-windykacyjnym, FMCG, farmacja, edukacja i szkolnictwo.
Autor i współtwórca Polityki Równego Traktowania, Polityki Socjalnej, Polityki Ładu Korporacyjnego oraz Polityki Antymobbingowej.

Malinowska.png

dr Irena Malinowska

Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce – ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Oficer Policji w stanie spoczynku – służba w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Dowodzenia w Legionowie oraz w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Wieloletni wykładowca akademicki, prowadzone przedmioty: administracja publiczna, systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w Polsce i na świecie, taktyka zwalczania przestępczości gospodarczej i kryminalnej, taktyki i techniki mediacji i negocjacji, audyt i kontrola w bezpieczeństwie, bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, metodologia badań o bezpieczeństwie, wiktymologia i kryminologia. Autorka blisko 100 publikacji naukowych, w tym monografii w obszarach: bezpieczeństwa państwa, kryminologii, zorganizowanej przestępczości kryminalnej, migracji ludności, handlu ludźmi, wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (JIT), tożsamości kulturowej.

Łabuz.png

dr Paweł Łabuz

Pełnomocnik Rektora ds. kontaktu ze służbami bezpieczeństwa wewnętrznego RP

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Nauczyciel (wykładowca) akademicki: Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, Collegium Humanum/Szkoła Głowna Menedżerska w Warszawie. Wykładowca międzynarodowego szkolenia Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)  (ang.  European Union Agency for Law Enforcement Training nauczyciel stowarzyszony: w Instytucie Prawa i Administracji Wyższej   Szkoły   Policji   w   Szczytnie   oraz   Szkoły   Policji   w   Pile.   Wykładowca przedmiotów: prawo karne, prawo policyjne, kryminalistyka, kryminologia, nauki o bezpieczeństwie, zwalczanie terroryzmu, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, czynności   operacyjno–rozpoznawcze.   Biegły   sądowy   z   zakresu   zwalczania
przestępczości, czynności operacyjno-rozpoznawczych i detektywistyki. 

Rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji o temacie „Przestępczość zorganizowana w aspekcie prawno-kryminalistycznym. Autor ponad 100 publikacji naukowych.  Specjalizuje się w prawie karnym, procedurze operacyjnej i karnej, prawie policyjnym, zarządzaniu informacją kryminalną i gospodarczą oraz systematyki wywiadu gospodarczego, zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w całym jego spektrum, kryminalistyki i kryminologii. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zwalczania przestępczości, antyterroryzmu, taktyki   śledczej,   kontrwykrywczości,   zwalczania   przestępczości,   handlu   ludźmi, czynności  operacyjno-rozpoznawczych, bezpieczeństwa wewnętrznego  i narodowego, zarządzania informacją, procedury karnej i prawa policyjnego.

bottom of page