top of page

Wsparcie studentów z niepełnosprawnością

Formy wsparcia są przystosowane do zróżnicowanych potrzeb studenckich.
Wsparcie w procesie kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami przebiega w dwóch wymiarach:

wskz-niepelnosprawni-studenci-stypendia.jpg

W aspekcie materialnym studenci mogą ubiegać się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium socjalne czy zapomogę – WSKZ spełnia tym samym swój ustawowy obowiązek. Instrukcje dotyczące uzyskania stypendium jak również wszelkie niezbędne dokumenty pomocne i przydatne w tej sprawie studenci mogą znaleźć w „Panelu studenta”. 

W aspekcie pozamaterialnym oferowana jest pomoc w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) dla osób z niepełnosprawnościami. Prorektor ds. kształcenia w porozumieniu z wykładowcą może zezwolić na zwiększenie liczby dopuszczalnych nieobecności na zajęciach w przypadku studentów z niepełnosprawnością lub osób, które mają utrudnioną możliwość udziału w zajęciach. Dodatkowo na wniosek studenta istnieje możliwość włączenia w udział w zajęciach asystenta studenta z niepełnosprawnością, a także zezwolenia na rejestrację dźwięku i obrazu w trakcie trwania zajęć.

wskz-indywidualna-organizacja-studiow.jpg

Miejscem, w którym studenci z niepełnosprawnościami uzyskają wszelką niezbędną im pomoc i wsparcie, aby móc w pełni uczestniczyć w codziennym życiu Uczelni i bez najmniejszych przeszkód brać udział, w procesie kształcenia jest Dziekanat Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Pracownicy Dziekanatu w ramach pomocy dla osób z niepełnosprawnościami zajmują się m. in.: usuwaniem barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych, zapewnieniem studentom z niepełnosprawnością pomocy psychologicznej (stałe dyżury psychologa), pozyskanie środków finansowych na działania wspierające  studentów z niepełnosprawnością, współpracą z samorządem studenckim w zakresie działań na rzecz studentów z niepełnosprawnością, podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w procesie kształcenia studentów z niepełnosprawnością.

Wsparcie w procesie dydaktycznym osób z niepełnosprawnościami przejawia się także, poprzez dostosowanie realizacji procesu dydaktycznego do ich potrzeb. Ma to na celu zapewnienie wyrównania szans ukończenia studiów, przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych, poprzez: zwiększenie dopuszczalnej absencji, indywidualną organizację studiów, możliwość zmiany formy sprawdzania wiedzy, włączanie do udziału w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej, zastosowanie przez studenta urządzeń technicznych umożliwiających rejestrację dźwięku i obrazu.

bottom of page