top of page
wskz-zasady-rekrutacji.webp

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia licencjackie mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są pozytywne wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości albo pozytywne wyniki egzaminu zagranicznego lub pozytywne wyniki kształcenia, potwierdzone świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Warunkiem wpisania na listę studentów Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego jest złożenie wymaganych dokumentów, uzyskanie decyzji administracyjnej Rektora o przyjęciu na studia (gdy jest ona wymagana; patrz: cudzoziemcy) oraz podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych. 

WSKZ zapewnia osobom z niepełnosprawnościami odpowiednio dostosowaną formę rekrutacji, zmieniając jej przebieg tak, by dostosowany do ich potrzeb. Na studia wyższe mogą również być przyjęci kandydaci - cudzoziemcy, o ile potwierdzą to certyfikatem znajomości języka polskiego i złożą komplet dokumentów uprawniających do pobytu na terenie Rzeczypospolitej (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów w tym zakresie).

W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego istnieje również możliwość przeniesienia się na prowadzone studia z innej uczelni. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, który ukończył 1 rok studiów może za zgodą Prorektora ds. kształcenia zostać przeniesiony na studia bez postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z Regulaminem Studiów kandydat taki zobowiązany jest do przedłożenia Prorektorowi ds. kształcenia dotychczasowego przebiegu studiów i uzupełnienia istniejących, ewentualnych różnic programowych.

bottom of page