top of page

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, mającym znaczny wpływ na stopień internacjonalizacji oraz budowanie wizerunku uczelni otwartej na międzynarodowe wyzwania.

Horyzont Europa

Uczelnia stara się pozyskać środki na międzynarodowe programy kształcenia w ramach Erasmus+ oraz na międzynarodowe projekty w ramach Programu Horyzont Europa w konsorcjum z uczelniami europejskimi z Niemiec, Słowacji oraz z Ukrainy. Porozumienia międzynarodowe z Kirowogradzkim Instytutem Naukowo-Badawczym - Centrum Ekspertów Kryminalistyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy dają naszym studentom oraz kadrze dydaktycznej możliwość skorzystania z rozwoju naukowego.

Karta
Erasmus

Rozpoczęliśmy starania o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE), która zapewni ogólne ramy jakości dla działań w zakresie współpracy europejskiej i międzynarodowej, aby członkowie naszej społeczności akademickiej mogli brać udział w szkołach letnich i wizytach studyjnych, realizowanych z wiodącymi ośrodkami naukowymi.

Współpraca międzynarodowa realizowana jest w oparciu o porozumienia interinstytucjonalne z uczelniami zagranicznymi oraz umowy z instytucjami zagranicznymi.
 

Kadra Uczelni uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych, komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji, w wydawaniu publikacji naukowych, w składach komitetów redakcyjnych  zagranicznych czasopism  oraz wymianie doświadczeń zawodowych i poszukiwanie synergii, a także koordynacji wysiłków zmierzających do promocji Polski podejmowanych
w różnych miejscach.
 

Należy też dodać, że na Uczelni realizowane są zajęcia i wykłady na studiach w języku angielskim, które prowadzone są przez specjalistów i praktyków z danej dziedziny.

Dlatego współpraca międzynarodowa, wymiana doświadczeń i poszukiwanie synergii jest ważnym i istotnym zadaniem dla Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Uśmiechająca się dziewczyna

Popularyzacja projektów naukowo-badawczych

narodowe centrum badań i rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Informacje o programie >

erasmus

Narodowa Agencja Erasmus +

Informacje o programie >

horyzont europa

Horyzont Europa - Program inwestycyjny UE w zakresie badań naukowych i innowacji

Informacje o programie >

bottom of page