top of page
kadra-uczelnia-wskz.webp

Kadra

Chlubą Uczelni jest wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewnia studentom wysoki poziom kształcenia. W wielu przypadkach są to znani profesorowie i doktorzy, wywodzący się z uniwersytetów, akademii i politechnik z całej Polski. Ich szeroką, merytoryczną wiedzę, uzupełniają wybitni praktycy. 

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

1 etat

Nauczyciele akademiccy – 1 etat

prof. dr hab. Czesław Jarecki

Profesor nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Pułkownik WP w stanie spoczynku. Służbę wojskową pełnił na stanowiskach dowódczych i sztabowych oraz w uczelni wojskowej na stanowiskach dydaktycznych i kierowniczych. 45 lat pracy jako nauczyciel akademicki w uczelniach: Akademia Sztabu Generalnego WP, Akademia Obrony Narodowej oraz Akademia Marynarki Wojennej. Wykładowca przedmiotów: taktyka i sztuka operacyjna wojsk lądowych; zarządzanie i dowodzenie, metodologia badań oraz podstawy logiki. Wieloletni kierownik katedry oraz kierownik studiów doktoranckich. Autor ponad 120 prac z zakresu użycia wojsk lądowych w operacjach oraz metodologii badań. Promotor ponad 200 prac magisterskich oraz 17 obronionych prac doktorskich z zakresu dowodzenia wojskami  oraz bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego.

dr Karol Falandys (pracownik do 30.09.2022)

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce – specjalista z zakresu problematyki bezpieczeństwa, terroryzmu, geopolityki, odzyskiwania izolowanego personelu oraz dezinformacji i dywersji. Praktyk bezpieczeństwa, od roku 2000 do 2019 służył w formacjach mundurowych związanych z bezpieczeństwem państwa. Autor i współautor licznych publikacji naukowych na temat przeciwdziałania terroryzmowi, odzyskiwania izolowanego personelu, systemu odzyskiwania obywateli RP, przemytu ludzi i nielegalnej migracji oraz rozpoznania operacyjnego.

dr Daniel Damian Kasprzycki

Specjalista ds. bezpieczeństwa i wojskowości, doktor nauk społecznych. Absolwent Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (2014) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (2021). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół wojen i konfliktów zbrojnych prowadzonych od 1939 r. do czasów współczesnych, sztuki wojennej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Autor lub współautor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów. Aktualnie pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu i współpracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.
Prywatnie lubi rzeczy, które zmuszają go do myślenia, zaś nauka jest nie tylko jago pracą, ale też życiową pasją. Interesuje się historią, historią wojskowości i uzbrojenia, nauką o wojnie , sztuką wojenną, a także rozwojem myśli wojskowej oraz teorią gier. Wielki miłośnik książek, a także fan planszowych i komputerowych gier strategicznych i wojennych.

dr Martyna Zarzycka (pracownik do 30.09.2022)

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności. Specjalista w zakresie zarządzania i komunikacji interpersonalnej. Absolwentka Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, studiów licencjackich oraz magisterskich, kierunku Zarządzanie. Absolwentka studiów podyplomowych, kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Uczelni Techniczno – Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Wykładowczyni akademicka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Pedagogium - Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Autorka licznych publikacji naukowych w zakresie: obronności, bezpieczeństwa, komunikacji oraz dydaktyki. Obecnie pełni funkcję starszego specjalisty w zakresie certyfikacji kompetencji BHP w Ośrodku Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

dr inż. Grzegorz Zakrzewski (pracownik do 30.09.2022)

Doktor inżynier, dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina kształtowanie środowiska. Pełnił służbę w Marynarce Wojennej RP, wieloletni wykładowca akademicki, prowadził zajęcia głównie z zakresu ochrony i kształtowania środowiska naturalnego. Dorobek naukowy pokrywa się z wykładanymi zagadnieniami oraz jest wzbogacony o tematykę cyberbezpieczeństwa.

dr inż. Jerzy Słowik (pracownik do 30.09.2022)

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w badaniach konkurencyjności regionu podkarpackiego. Przygotował liczne materiały dydaktyczne dla studentów w formie elektronicznej. Ukończył kursy i szkolenia z zakresu IT. Wykłada przedmioty związane z Bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Bezpieczeństwem sieci komputerowych.

dr Robert Foks

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce -  specjalista w zakresie współczesnej polskiej polityki wschodniej oraz problemów bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. W latach 2013 – 2020 wykładowca akademicki na kierunkach bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo międzynarodowe w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (prowadzone przedmioty: Prognozowanie i symulacje w zarządzaniu bezpieczeństwem, Modelowanie sytuacji kryzysowych i konfliktowych, Negocjacje w sytuacjach kryzysowych, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Zarządzanie kryzysowe). Autor publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych oraz polityki bezpieczeństwa na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

dr Henryk Fedewicz

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa – specjalista w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem prawno-kryminalistycznych problemów ochrony interesów państwa, a także negatywnych zjawisk związanych w procesie gospodarowania bezpieczeństwem i ochroną informacji z jej licznymi implikacjami społeczno-ekonomicznymi.

dr Przemysław Ruchlewski

Zawodowo związany z Europejskim Centrum Solidarności. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii z doświadczeniem dydaktycznym. Wykładowca akademicki i nauczyciel z przedmiotów humanistycznych, społecznych i administracji. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktor naukowy prac zbiorowych, uczestnik konferencji krajowych zagranicznych. Jest autorem wielu monografii i artykułów z zakresu historii bezpieczeństwa m.in. “Działania władz państwowych wobec Kościoła katolickiego w Toruniu”, Toruń 2017.

dr Elżbieta Ważna (pracownik do 30.09.2022)

Doktor nauk z dziedziny ekonomii a dyscypliny finanse – specjalistka w zakresie marketingu, zarządzania, finansów, finansów publicznych, bankowości oraz  finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych a także analizy i wyceny inwestycji.  Praktyk zawodowy posiadający 25-letni staż pracy w administracji publicznej w tym 14 lat na stanowisku księgowej. Wieloletni wykładowca akademicki prowadzący przedmioty: bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo finansowe, zarządzanie kosztami jednostki, koszty jednostki budżetowej, finanse przedsiębiorstw, finanse, finanse publiczne, rynki finansowe. Autorka blisko 20 publikacji naukowych, w wysoko punktowanych czasopismach naukowych w  takich obszarach jak: finanse publiczne rynki finansowe, ubezpieczenia, fundusz inwestycyjne akcji i obligacji na rynku krajowym i zagranicznym, budżet zadaniowy a także systemu podatkowego w Polsce. Uczestniczka 7 konferencji międzynarodowych.

mgr Łukasz Zemła

Absolwent politologii, specjalista w zakresie kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi. Pełnomocnik Rektora ds. równouprawnienia. Autor publikacji naukowych związanych z tematyką politologii. Wieloletni wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Bankowej Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - prowadzący przedmioty: wprowadzenie do nauki o polityce, filozofia i etyka, podstawy funkcjonowania państwa i prawa, systemy polityczne w Europie.

Inne osoby prowadzące zajęcia

prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski (pracownik do 30.09.2022)

Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (obecnie Akademii Marynarki Wojennej) w Gdyni. Od 2013 r. jest Profesorem tytularnym - nauki społeczne. Obecnie jest Profesorem Zwyczajnym na wydziale dowodzenia i operacji morskich w Akademii Marynarki Wojennej. Opublikował kilka monografii oraz ponad dwieście artykułów naukowych i popularno-naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych. Obszar jego zainteresowań: sytuacja polityczno-militarna na Bałtyku w okresie  międzywojennym, zimna wojna na Bałtyku, bezpieczeństwo morskie państwa oraz bezpieczeństwo międzynarodowe XX i XXI wieku.

dr hab. Grzegorz Pietrek (pracownik do 30.09.2022)

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie. – ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Oficer Policji w stanie spoczynku. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zarządzania kryzysowego, zagadnieniach migracyjnych, bezpieczeństwie imprez masowych, zarządzania bezpieczeństwem, ochrony przeciwpowodziowej, obrony cywilnej, ochrony ludności oraz administracji bezpieczeństwa. Autor blisko 100 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Promotor oraz recenzent ponad 100 prac dyplomowych. Aktywny uczestnik krajowych i międzynarodowych seminariów z zakresu bezpieczeństwa. Odbył staże badawczo - dydaktyczne na Słowacji, w Bułgarii oraz na Ukrainie. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.

dr Paweł Łabuz

Prowadzący

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Nauczyciel (wykładowca) akademicki: Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, Collegium Humanum/Szkoła Głowna Menedżerska w Warszawie. Wykładowca międzynarodowego szkolenia Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)  (ang.  European Union Agency for Law Enforcement Training nauczyciel stowarzyszony: w Instytucie Prawa i Administracji Wyższej   Szkoły   Policji   w   Szczytnie   oraz   Szkoły Policji   w   Pile.   Wykładowca przedmiotów: prawo karne, prawo policyjne, kryminalistyka, kryminologia, nauki o bezpieczeństwie, zwalczanie terroryzmu, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, czynności   operacyjno–rozpoznawcze.   Biegły   sądowy   z   zakresu   zwalczania przestępczości, czynności operacyjno-rozpoznawczych i detektywistyki. Rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji o temacie „Przestępczość zorganizowana w aspekcie prawno-kryminalistycznym. Autor ponad 100 publikacji naukowych.  Specjalizuje się w prawie karnym, procedurze operacyjnej i karnej, prawie policyjnym, zarządzaniu informacją kryminalną i gospodarczą oraz systematyki wywiadu gospodarczego, zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w całym jego spektrum, kryminalistyki i kryminologii. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zwalczania przestępczości, antyterroryzmu, taktyki   śledczej,  kontrwykrywczości,   zwalczania   przestępczości,   handlu   ludźmi, czynności  operacyjno-rozpoznawczych, bezpieczeństwa   wewnętrznego  i narodowego, zarządzania informacją, procedury karnej i prawa policyjnego.

dr inż. Karol Sołek (pracownik do 30.09.2022)

Doktor nauk ekonomicznych. Były Prezes Straży Pożarnej w Krzeczowicach. Dorobek naukowy obejmuje prace z zakresu ekonomii, finansów, prawa oraz bezpieczeństwa. Jako wykładowca prowadzi zajęcia ze studentami m.in.  ekonomii,  prawa, zarządzania oraz bezpieczeństwa. Prowadzący warsztaty dla doradców jak prowadzić Książki Rachunkowe na potrzeby Komisji Europejskiej w ramach FADN. Uczestnik licznych konferencji krajowych oraz międzynarodowych.

dr Agnieszka Pawłowska

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce. Wykładowca akademicki z ponad 15 letnim doświadczeniem. Autorka publikacji naukowych związanych z analizą polityk lokalnych w obszarze ochrony dóbr kultury, usług społecznych i edukacji. We wcześniejszych pozycjach podejmowane były m.in. tematy związane z kwestią uwarunkowań samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach szczegółowych polityk publicznych i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

dr inż. Stanisław Gemra (pracownik do 31 stycznia 2022)

Doktor nauk ekonomicznych. Stopień uzyskany poprzez obronę rozprawy doktorskiej pt. „Przebieg i efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowej komunikacji samochodowej”. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu organizacji i zarządzania (głównie w przedsiębiorstwach transportowych). Promotor prac dyplomowych, zarówno licencjackich jak i magisterskich. Obecnie docent w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz wykładowca na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na WSKZ.

mgr Marek Gąsior (pracownik do 30.09.2022)

Starszy Inspektor w Korpusie Obrony Powietrznej we Wrocławiu oraz Szef Wydziału Lotniczego w Korpusie Obrony Powietrznej. Audytor w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wpisany na listę przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Autor instrukcji Lądowisk dla śmigłowców i samolotów wraz z operacyjnym planem ratowniczym. Wykładowca akademicki oraz instruktor szkoleń związanych z lotnictwem cywilnym.

mgr Natalia Knyshyk

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka. Współpracuje i prowadzi szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wykonuje tłumaczenia dla służb mundurowych (m.in. Policji i Straży Granicznej).

Współpracownicy

dr kmdr por. Rafał Miętkiewicz

Doktor nauk o bezpieczeństwie, specjalista w zakresie bezpieczeństwa morskiego i wykorzystania bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczeniu morskich obiektów infrastruktury, wieloletni praktyk bezpieczeństwa (Dowódca Działu Okrętowego Rakietowo-Artyleryjskiego oraz Broni Podwodnej na okręcie 630, Zastępca Dowódcy Okrętu na okręcie 646, Zastępca Dowódcy Grupy Okrętów na okręcie 643, p.o. Dowódcy Okrętu 645) - dr Tomasz Wróblewski - doktor nauk o obronności, absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych; wieloletni praktyk bezpieczeństwa (CBŚP - ekspert pionu kryminalnego, Siły Zbrojne RP - Szef Sekcji Kryminalnej).

dr Michał Ceglarek

Doktor historii, specjalizujący się w dziejach historii Polski XX wieku; wykładowca akademicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), autor monografii, rozdziałów w monografiach, oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych; autor skryptu dla studentów bezpieczeństwa narodowego pt. „Ewolucja pojęcia strategii w naukach o bezpieczeństwie” (Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej).

dr inż. Ewa Makosz

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, agent celny; wykładowca akademicki, Dziekan Wydziału Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach; autorka kilkunastu artykułów naukowych.

Współpracownicy

dr Sławomir Gromadzki

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie bezpieczeństwo uzyskany w Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego; wykładowca akademicki, trener, konsultant, uczestnik misji obserwacyjnych na Ukrainie, w Kosowie i Grecji.

dr Jowita Brudnicka-Żółtaniecka

doktor nauk społecznych w dyscyplinie bezpieczeństwo uzyskany w Akademii Sztuki Wojennej; wykładowca akademicki, specjalistka geopolityki i prognozowania; obszar badawczy związany z funkcjonowaniem „państwa dysfunkcyjnego” Afganistan, Oceanii i metodologii nauk o bezpieczeństwie.

dr Piotr Motyl

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskany w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu; zainteresowania naukowe związane z wymiarem teoretycznym i praktycznym traktatów międzynarodowych, oraz społecznym wymiarem bezpieczeństwa i rozwoju nowych technologii.

dr Bogusław Kogut

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie uzyskany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, specjalista w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; od lipca 2008 do marca 2017 roku Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ratownictwa chemicznego, ochrony przeciwpożarowej.

mgr Leszek Krakowski

Absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni; wieloletni praktyk bezpieczeństwa (Urząd Ochrony Państwa - Naczelnik Wydziału, oficer kontrwywiadu, Polskie Linie Oceaniczne Gdynia, Polska Żegluga Morska Szczecin, “EUROAFRICA” Sp. z o. o. Linie Żeglugowe Szczecin - oficer nawigacyjny w żegludze międzynarodowej.

mgr Beata Browarczyk

Magister z zakresu nauk o zarządzaniu i magister matematyki; wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku; koordynator studiów podyplomowych MBA; autorka artykułów naukowych w Przeglądzie Samorządowym Pomorze, dotyczących tematyki controllingu jako nowoczesnego narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania sprzedażą.

mgr Małgorzata Ksenia Bogusz

Uczestniczka Szkoły Doktorskiej w Kolegium Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwentka Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu – kierunek Bezpieczeństwo Narodowe (specjalizacja Zarządzanie Kryzysowe); uczestniczka Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR w Bośni i Hercegowinie oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie.

mgr inż. Piotr Gonera

Wykładowca akademicki Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, specjalista z zakresu taktyki działań ratowniczych, instruktor ratownictwa wysokościowego, instruktor w dziedzinie ratownictwa technicznego, instruktor do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych, instruktor w dziedzinie samoratownictwa oraz ratownictwa na lodzie.

mgr Artur Balcerzak

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Bezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe. Swoją drogę z bezpieczeństwem zaczynał od podstaw, podejmując swoją pierwszą pracę w agencjach ochrony osób i mienia, gdzie nabywał praktykę na kolejnych stanowiskach. Kontynuował karierę w obszarze bezpieczeństwa jako Podoficer Policji zdobywając doświadczenie operacyjne i procesowe w Wydziale Prewencji, Dochodzeniowo-Śledczym, Operacyjno-Rozpoznawczym, Kryminalnym i Walki z Przestępczością Gospodarczą. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za osiągane wyniki, profesjonalizm oraz zaangażowanie w służbie. Po decyzji o przejściu do sektora cywilnego rozpoczął współpracę z międzynarodową firmą zajmującą się usługami PMSC, gdzie najpierw jako Team Leader zapewniał organizację ochrony dla dużych korporacji (m.in. MAERSK, SHELL) w rejonach wysokiego ryzyka, a następnie jako konsultant i trener zajmował się doradztwem w kwestiach bezpieczeństwa wewnętrznego i szkoleniami. Były Szef Ochrony w STATE STREET Corp., gdzie usprawniał procesy prewencji w zakresie bezpieczeństwa i reagowania na incydenty. Obecnie pracuje w Departamencie Bezpieczeństwa Grupy POLPHARMA, gdzie odpowiedzialny jest za organizację bezpieczeństwa i zarządza ochroną fizyczną, a także projektami modernizacji i wdrożeń systemów bezpieczeństwa. Audytor Bezpieczeństwa i Ciągłości Działania. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych oraz inspektor bezpieczeństwa TI z poświadczeniami ABW. Ukończył szereg kursów specjalistycznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem obiektów i regularnie bierze udział w Kongresach i Warsztatach dla ekspertów. Instruktor samoobrony, strzelectwa i pierwszej pomocy. Mentor w zakresie bezpieczeństwa na portalu „Kryterium Bezpieczeństwa”.

bottom of page