top of page

Regulamin dyplomowania JSA
- Jednolity System Antyplagiatowy

Zasady i wymogi formalne przygotowania pracy dyplomowej, warunki i organizację egzaminu dyplomowego jak również kontrolę pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, określa Regulamin procesu dyplomowania.

jednolity system antyplagiatowy

Czym jest Jednolity System Antyplagiatowy?

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowy (JSA).

 

W związku z tym od 1 stycznia 2019 r. ulega zmianie system antyplagiatowy z dotychczas stosowanego firmy Plagiat.pl na system JSA, którego właścicielem jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Jednolity System Antyplagiatowy jako jedyny na rynku systemów antyplagiatowych ma pełen dostęp do stale aktualizowanej bazy pisemnych prac dyplomowych jaką jest ORPPD, a dane wprowadzane wraz z badaną pracą są wspierane przez system POL-on. System korzysta również z pełnej bazy polskiego Internetu NEKST, nie zaś poprzez wyszukiwarkę.

 

JSA jest także system nieodpłatnym i wspólnym dla wszystkich uczelni w kraju, gwarantując tym samym jednolite metody badawcze, które działają na jednorodnym zestawie danych odniesienia. Jedną z zalet systemu jest zapewnienie wszystkim instytucjom prowadzącym studia jednakowych standardów badania antyplagiatowego.

Korzystanie z systemu zapewnia standaryzację badania antyplagiatowego w odniesieniu do jednakowych baz referencyjnych i według tych samych algorytmów, co jednocześnie zapewnia równe traktowanie wszystkich studentów.

 

W dotychczasowym systemie prace sprawdzane były z bazą prac uczelni macierzystej oraz z bazą prac uczelni, które podpisały porozumienie dotyczące wymiany baz. Teraz każda pisemna praca dyplomowa będzie sprawdzana z pracami umieszczonymi w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Na chwilę obecną w repozytorium umieszczone jest ponad 2,7 mln prac dyplomowych ze wszystkich polskich uczelni wyższych.

Analiza tekstu

Analiza tekstu systemem JSA  prezentuje następujące wyniki:

 

  • Znaki specjalne lub spoza języka pracy  - na tekście pracy podświetlone zostają znaki uznawane za specjalne oraz takie, które nie znajdują się w alfabecie języka pracy.

  • Nierozpoznane słowa - system rozpozna i zaznaczy słowa spoza języka pracy, co jednak przy pracach zawierających słowa z języków obcych nie będzie wzbudzało podejrzeń.

  • Fragmenty innego stylu - dzięki zastosowaniu stylometrii system zwróci informację o ilości fragmentów, które reprezentują inny styl pisania pracy.

  • Długość wyrazów w badanej pracy - za pomocą paska można określać zakres długości podświetlanych słów znajdujących się w pracy. Granica “≥ 20” wskazuje na wyrazy 20 znakowe i więcej.

Procentowy rozmiar podobieństw (PRP)

Wynik ogólny

  • Współczynnik 1 - % znalezionych fraz zawierających 40 i więcej wyrazów we frazie;

  • Współczynnik 2 - % znalezionych fraz zawierających 20 i więcej wyrazów w frazie;

  • Współczynnik 3 - % fraz zawierających 10 i więcej wyrazów we frazie;

  • Współczynnik 4 - % fraz zawierających 5 i więcej wyrazów we frazie.

bottom of page