Regulamin Serwisu www.wskz.pl

 

 

 

 

 

I.  Definicje 
 

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

a) Regulamin – niniejszy regulamin;

b) Portal lub Serwis - portal internetowy zlokalizowany pod adresem www.wskz.pl oraz na jego podstronach;   
c) Konto – dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu Loginu oraz hasła do Konta), część Serwisu, pozwalająca na korzystanie z Serwisu oraz nabywanie Usług i produktów oferowanych przez Serwis jak również na modyfikację swoich danych osobowych i innych elementów związanych z korzystaniem z Serwisu;

d) Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została nadana podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie;

e) Użytkownik – podmiot, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie oraz posiada aktywne Konto;

f) Odwiedzający – podmiot, który odwiedza bezpłatnie stronę internetową Serwisu, korzystając z usług Serwisu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych (niebędących Użytkownikami);

g) Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zleca Usługodawcy zamieszczenie w Serwisie reklamy własnego produktu lub usługi na podstawie odrębnych umów;

h) Usługa – możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Odwiedzających. W szczególności Usługami są Studia podyplomowe;

i) Pliki Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika strony (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie stronie, która je utworzyła;

j) Studia podyplomowe - program nauki oferowany przez Serwis w formie studiów podyplomowych, prowadzonych zgodnie z przepisami oświatowymi;

k) Administrator – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, 
plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP: 7952214640. Uczelnia została założona 20 czerwca 2001 roku i wpisana jest do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 208.

l) Usługodawca – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, 
plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP: 7952214640. Uczelnia wpisana jest do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 208.

m) Koszyk Zamówień - narzędzie dostępne w Portalu, które umożliwia złożenie zamówienia. Za jego pomocą Użytkownik może wskazywać Usługi, w szczególności Studia podyplomowe i ich ilości oraz przeliczać całkowitą wartość zamówienia.

 

II.  Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin, zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219.), określa w szczególności:

a.   zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu (portalu) internetowego zlokalizowanego pod adresem: www.wskz.pl oraz

b.   reguluje zakres praw i obowiązków jego Użytkowników i Odwiedzających.

2. Każdy Użytkownik i Odwiedzający, który przystępuje do korzystania z Serwisu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin, Politykę Ochrony Prywatności, oraz Politykę Plików Cookies, których treść dostępna jest również w Serwisie pod adresami odpowiednio: www.wskz.pl/regulamin, www.wskz.pl/polityka_prywatnosci oraz www.wskz.pl/cookie.

3. Serwis jest internetowym portalem o charakterze informacyjno-edukacyjnym, umożliwiającym, z wykorzystaniem sieci Internet, nabywanie dodatkowych umiejętności, przydatnych w procesie podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia.

4. W ramach Serwisu Usługodawca może umożliwić świadczenie Usług z wykorzystaniem platformy innym podmiotom prowadzącym Studia podyplomowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

III.  Odpowiedzialność stron

 

1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonego Serwisu.

2. W procesie selekcji materiałów na potrzeby Serwisu Usługodawca korzysta z materiałów własnych oraz pozyskanych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, od podmiotów zewnętrznych.

3. Wszelkie uwagi, odnoszące się do materiałów dostępnych w Serwisie winny być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wskz.pl.

4. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem świadczenia tej usługi w sposób ciągły i nieprzerwany.

5. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Użytkowników o planowanych przez niego, niezbędnych z uwagi na techniczne uwarunkowania, przerwach technicznych, które wynikają m.in. ze specyfiki prowadzenia działalności Portalu za pośrednictwem sieci Internet.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających lub Użytkowników Serwisu, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich. Informacje o wszelkich działaniach noszących znamiona naruszenia przez wyżej wskazane osoby dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich powinny być przekazywane Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@wskz.pl.

7. Każdy Użytkownik i Odwiedzający zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa, w tym w szczególności:

a) przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

b) przepisów z zakresu ochrony dóbr osobistych,

c) przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych,

d) przepisów z zakresu prawa własności przemysłowej,

e) przepisów z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń lub dotyczących innych czynów zabronionych uregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych,

f) przepisów z zakresu prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub tzw. spamu,

oraz zobowiązuje się nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z prawem lub z przeznaczeniem Serwisu, w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Usługodawcy lub innych podmiotów wykorzystujących Serwis, a w szczególności Użytkowników, Odwiedzających oraz Reklamodawców.

8. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, zgromadzone w nim materiały oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej. Usługodawca nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie Serwisu lub jego elementów.

9. Usługodawca i Administrator oświadczają, że wobec osób naruszających zasady prawa mogą wystąpić z roszczeniami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 

IV.  Korzystanie z serwisu

 

1. Korzystanie z Serwisu przez Odwiedzających i Użytkowników jest dobrowolne. Przed dokonaniem rejestracji i uzyskaniem statusu Użytkownika Odwiedzający będzie miał dostęp do wiedzy o oferowanych przez Portal produktach, Usługach i warunkach ich świadczenia. W razie wątpliwości lub pytań Odwiedzający lub Użytkownik może uzyskać szczegółowe informacje pod adresem mailowym kontakt@wskz.pl. Regulamin świadczenia usług jest udostępniany Użytkownikom i Odwiedzającym. W szczególności może on zostać pobrany w formie pliku w formacie PDF.

2. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie umieszczone są w dziale FAQ - podstawowe informacje o Studiach podyplomowych. Dział FAQ jest dostępny pod ogólną informacją dot. Studiów podyplomowych.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, a w przypadku zmiany, również ich aktualizacji jak również wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz prawa Wspólnot Europejskich, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Polityki Plików Cookies, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

5. W momencie rejestracji Użytkownika w Portalu następuje utworzenie własnego, niepowtarzalnego, Loginu oraz hasła Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia tych danych przed ich nienależytym wykorzystaniem przez osoby trzecie, a w szczególności nie udostępniać ich osobom trzecim.

6. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgody z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z danymi osobowymi i ich ochroną winny być zgłaszane Administratorowi pod adresem poczty elektronicznej kontakt@wskz.pl.

7. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika, w szczególności w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane będą przez Administratora w celu należytego świadczenia usługi objętej umową oraz w celach wskazanych w Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie. Administrator zaleca by Użytkownik aktualizował swoje dane osobowe i przestrzega przed ryzykiem związanym z zaniechaniem.

8. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji Użytkownika w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz Polityki Plików Cookies, do których stały dostęp w Serwisie zapewnia Usługodawca. Dane osobowe są udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić świadczenie Usługi. Użytkownik ma w każdym czasie prawo żądania wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem, poprzez zgłoszenie Administratorowi odpowiednich żądań pod adresem poczty elektronicznej kontakt@wskz.pl.

9. Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,

b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych,

c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.

10. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podane dane rejestracyjne korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w Serwisie.

11. Administrator może zawiesić czasowo Konto Użytkownika, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, o ile będzie to możliwe i celowe po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń.

12. Administrator może dokonać likwidacji Konta Użytkownika, jeśli przyczyny zawieszenia czasowego występują łącznie przez 30 dni, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika lub w sytuacji, gdy Użytkownik skierował do Administratora (na jego dane teleadresowe) wyraźne żądanie likwidacji Konta. Wskutek likwidacji Konta wszelkie dane osobowe zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z dotychczasowego zakresu Usług w Serwisie.

13. Administrator może również zawiesić lub dokonać likwidacji Konta, jeśli z takim żądaniem wystąpią upoważnione organy, w szczególności organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i inne) lub sądy.

14. O czasowym zawieszeniu Konta Użytkownika lub jego likwidacji Administrator powiadomi Użytkownika za pomocą informacji wysłanej pocztą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, lub na adres wskazany w Koncie.

15. Użytkownik może użytkować tylko jedne aktywne Konto. Kolejne Konta zakładane przez tego samego Użytkownika będą pozostawać nieaktywne.

 

V.  Cele serwisu i warunki świadczenia usług

 

1. Usługi świadczone przez Serwis polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom i Odwiedzającym, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Serwisu, a także umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Usługi Studiów podyplomowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca ma prawo prowadzić Studia podyplomowe zarówno z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak i stacjonarnie.

3. Serwis może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

4. Usługi płatne są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników.

5. Usługi nieodpłatne mogą być świadczone na rzecz Użytkowników oraz Odwiedzających.

6. W przypadku osób, które w dacie rozpoczęcia świadczenia Usługi nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych konieczne jest przekazanie zgody właściwego opiekuna na nabycie Usługi przez Użytkownika.

7. Usługi płatne są wyraźnie oznaczone ze wskazaniem kosztów, jakie Użytkownik ponosi. W przypadku usług płatnych Usługodawca może stosować, wedle swojego uznania, zniżki, bonifikaty, upusty, itp.

8. Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju świadczonej Usługi i jest każdorazowo wskazany w Portalu.

9. Zamawiając Usługę, Użytkownik lub Odwiedzający (w przypadku Usług nieodpłatnych) potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

10. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW (przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików Cookies; wersje przeglądarek: Firefox min. 28, Chrome min. 33, Internet Explorer min. 11).

11. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego prowadzi Studia podyplomowe w oparciu o aktualne przepisy oświatowe. Po zakończeniu toku nauczania absolwentom wydawane są świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na:

a) dołączanie do przesyłanych materiałów reklam i dowolne zagospodarowanie treścią obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystywania na stronach Serwisu,

b) dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści korespondencji przesyłanej w ramach Usługi,

c) zawarcie umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza zamówienia,

oraz żąda rozpoczęcia (i wyraża zgodę na wykonanie) świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będąc świadomym, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Usługodawca zapewnia, że wszelkie działania wymienione w punktach „a” i „b” będą podejmowane bez ingerencji w treść profilu Użytkownika, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od treści.

13. Serwis może prowadzić usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą Serwisu. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne.

14. Cennik Usług znajduje się w Serwisie.

15. Opis dostępnych Usług znajduje się w Serwisie.

16. Serwis zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług i produktów, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła Usług i produktów już nabytych.

17. Usługodawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie uprawnień uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa.

18. Użytkownik może kontaktować się z Serwisem:

a) listownie, na adres: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego – Oddział Dolnośląski, ul. Zelwerowicza 20, 53-676 Wrocław,

b) mailowo – pod adresem: kontakt@wskz.pl.

c) telefonicznie, pod numerem: +48 22 263 90 53 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

19. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania naboru na Studia podyplomowe lub Studiów podyplomowych, również w trakcie ich prowadzenia bez podania powodu, z zachowaniem jednak obowiązku zwrotu opłaty za zakupioną Usługę, na konto wskazane przez kursanta w wiadomości mailowej kontakt@wskz.pl.

20. Serwis nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).

21. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.

22. Usługodawca może umożliwić rozłożenie płatności za Studia podyplomowe na 3 raty wynoszące odpowiednio: 50% ceny – pierwsza rata, 25% ceny – druga rata i 25% ceny – trzecia rata. Szczegóły dotyczące ewentualnego rozłożenia płatności na raty zawarte są w poszczególnych opisach Studiów podyplomowych. Płatności drugiej i trzeciej raty należy dokonać maksymalnie do trzech miesięcy od momentu aktywacji Studiów podyplomowych lub w innym terminie wskazanym przez Usługodawcę.

23. Rozłożenie płatności na raty nie oznacza podziału umowy o świadczenie usług na niezależne części. W przypadku zawarcia umowy w systemie płatności ratalnej, klient zobowiązany jest do zaspokojenia wszystkich roszczeń Usługodawcy co do ceny, nawet w przypadku braku chęci kontynuacji Studiów podyplomowych, po zapłacie części rat.

24. Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika lub Odwiedzającego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownicy i Odwiedzający mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach.

 

 

VI.  REJESTRACJA

 

1. W celu złożenia zamówienia na świadczenie płatnych Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy zarejestrować się w Serwisie.

2. Rejestracja w Serwisie następuje nie później niż przy złożeniu pierwszego zamówienia na płatne Usługi i polega na wypełnieniu właściwego formularza dostępnego na stronie Portalu. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (Loginu) i hasła do Konta, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do płatnej zawartości Serwisu, w tym do Studiów podyplomowych.

3. Podczas rejestracji Użytkownicy, udostępniają swoje następujące dane oraz informacje niezbędne do założenia konta, w szczególności:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres e-mail (dwukrotnie w celu weryfikacji),

d) serię i numer dowodu osobistego / paszportu,

e) numer telefonu

f) ewentualne dane niezbędne do wystawienia faktury tj. firma, dane adresowe, NIP, itp,

g) ewentualny kod promocyjny.

4. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularzy oznaczone jako obowiązkowe. Brak wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwiać pomyślne ukończenie procesu rejestracji.

5. Udostępnione w formularzu dane winny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą.

6. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapisywany jest w bazie danych Serwisu.

7. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika stanowi podstawę funkcjonowania Konta.

8. Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Serwisu.

9. Rozliczenia transakcji za usługi świadczone drogą elektroniczną przeprowadzane są za pośrednictwem firmy Dialcom24 sp. z o. o., zgodnie z jej regulaminem.

 

VII.  Studia Podyplomowe

 

1. Studia podyplomowe są Usługą płatną.

2. Zamówienie Studiów podyplomowych wymaga zarejestrowania się w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Poprzez złożenie zamówienia, Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Serwis.

3. Użytkownik wybiera Studia podyplomowe i dokonuje płatności zgodnej z cennikiem Serwisu w dacie nabycia tej Usługi.

4. Użytkownik może wybrać więcej niż jedne Studia podyplomowe korzystając z opcji Koszyk usług.

5. Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, z którego może skorzystać do chwili potwierdzenia zamówienia przez Serwis. Rezygnacja z zamówienia następuje za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej Serwisu, mailowo lub telefonicznie.

6. Usługodawca na wniosek Użytkownika może umożliwić rozłożenie płatności na 3 raty wynoszące odpowiednio 50% ceny – pierwsza rata, 25% ceny – druga rata i 25% ceny – trzecia rata. Szczegóły dotyczące ewentualnego rozłożenia płatności na raty zawarte są w opisach Studiów podyplomowych

7. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający dokonanie wpłaty oraz zawarcie umowy.

8. Opis Studiów podyplomowych może zawierać w szczególności następujące informacje:

a. nazwę Studiów podyplomowych,

b. opis Studiów podyplomowych,

c. datę rozpoczęcia Studiów podyplomowych,

d. datę zakończenia Studiów podyplomowych,

e. cenę Studiów podyplomowych,

f. opis zagadnień poruszanych na Studiów podyplomowych,

g. wymogi związane z uczestnictwem w Studiach podyplomowych oraz ewentualne ograniczenia,

h. sposób prowadzenia i zaliczenia Studiów podyplomowych.

9. Na Studia podyplomowe mogą składać się w szczególności tematy podzielone na lekcje, testy cząstkowe, testy zaliczeniowe oraz esej – w ilości i zakresie odpowiednim dla danego programu Studiów podyplomowych.

10. Do każdej lekcji mogą być przypisane materiały w postaci wykładu wraz z nagraniem lektora o określonej długości, a także załącznik lub film – odpowiednio w formatach PDF, mp3, FLV. W ostatnim nagraniu ostatniej lekcji w danym temacie podany zostaje kod odblokowujący test cząstkowy do tematu.

11. Test cząstkowy z danego tematu jest dostępny po odtworzeniu przez Użytkownika wszystkich lekcji z danego tematu.

12. Użytkownik rozwiązuje test cząstkowy. Próg zaliczenia zależy od przedmiotu danych Studiów podyplomowych.

13. Zaliczenie testu cząstkowego powoduje odblokowanie kolejnego tematu.

14. Po rozwiązaniu testu z ostatniego tematu, odblokowana zostaje możliwość napisania eseju na wybrany przez Użytkownika temat spośród zdefiniowanych przez Serwis.

15. Administrator może zaliczyć lub nie zaliczyć esej napisany przez użytkownika.

16. Kursant (Użytkownik) bierze udział w Studiach podyplomowych na własne ryzyko. W szczególności w przypadku tworzenia utworów kursant (Użytkownik) ponosi wszelkie ryzyka związane z jego tworzeniem oraz prawami do utworu. Usługodawca, Administrator i Portal nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, wypadki itp. wynikłe w procesie tworzenia tego utworu oraz roszczenia osób trzecich wobec kursantów.

17. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Portal dąży do stosowania przez Użytkowników w ramach Studiów podyplomowych treści kształcenia i wymiaru godzin w takim zakresie, w jakim stosowane są dla kształcenia stacjonarnego.

18. Użytkownik zobowiązany jest do rzetelnego, samodzielnego powtarzania materiału przekazanego mu w czasie trwania Studiów podyplomowych i utrwalania zdobytej wiedzy.

19. Użytkownikowi, który ukończył Studia podyplomowe, wystawiane jest świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych poświadczające ich ukończenie, zgodnie z przepisami oświatowymi. Opis wystawianych dokumentów znajduje się każdorazowo w opisie Studiów podyplomowych. Na dokumentach nie ma adnotacji, iż Studia podyplomowe prowadzone były w formie e-learningu. Wzór dokumentów jest zgodny z wymogami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

20. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania firm kurierskich i operatorów pocztowych.

21. Dokumentacja ukończenia studiów podyplomowych przekazywana jest za pośrednictwem firm kurierskich lub operatorów pocztowych. W przypadku przesyłek kurierskich, zgodnie z treścią art. 548 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 544 § 1 kodeksu od momentu wydania przesyłki przez sprzedającego przewoźnikowi ryzyko zagubienia lub zniszczenia przedmiotu ponosi odbiorca przesyłki, co oznacza, że w przypadku przesyłek dostarczanych za pośrednictwem firm kurierskich, odbiorca winien kierować swoje roszczenia przede wszystkim przeciwko przewoźnikowi. W przypadku korespondencji przekazywanych za pośrednictwem operatora pocztowego, które zostały uszkodzone w trakcie ich przekazywania do odbiorcy, Usługodawca upoważnia odbiorcę tej korespondencji do dochodzenia odpowiednich roszczeń od operatora pocztowego, zgodnie z art. 92 ustawy prawo pocztowe.

 

W celu wystawienia odpowiednich dokumentów o ukończeniu Studiów podyplomowych (np. właściwego świadectwa), Usługodawca może żądać informacji niezbędnych do ich wydania, w szczególności w sytuacji, gdy jest to przewidziane przepisami prawa.

 

VIII.  Postępowanie reklamacyjne i zastrzeżenia / pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji przez konsumenta

 

1. Serwis ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w szczególności w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w szczególności w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, treścią materiałów udostępnionych Użytkownikowi, opłatami za Usługi czy ilością zakupionych Usług.

3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@wskz.pl z adresu poczty elektronicznej, wskazanego w procesie rejestracji Konta użytkownika w Portalu lub listownie na adres Usługodawcy.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Użytkownika niezbędne będzie uzyskanie przez Serwis dodatkowych informacji, Użytkownik zostanie poproszony przez Serwis o udzielenie takiej informacji. Skierowanie do Użytkownika będącego konsumentem prośby, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej; reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi Użytkownika.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka na przeszkody, których przyczyny nie są zależne od Administratora.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w jego Koncie lub drogą listowną.

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownikowi przysługują roszczenia wynikające z ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta.

9. Niezależnie od możliwości wytoczenia powództwa do sądu powszechnego, Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych,

b. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), skierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

10. Konsument może zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

11. Konsument może zwrócić się do organizacji społecznych (organizacji konsumenckich), do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

 

IX.  Odstąpienie od umowy

 

1.  Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy z Serwisem umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres wskazany w pkt. I. lit. l) lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@wskz.pl w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.  Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez jego wykorzystania.

3.  W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Serwis niezwłocznie przysyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie poczty elektronicznej.

4.  Serwis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5.  Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, użytkownik będący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Serwis o odstąpieniu od niniejszej umowy.

6.  Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

X.  Postanowienia końcowe

 

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu. Jest ona również udostępniana w trakcie procedury zamawiania Studiów podyplomowych, a także przesyłana użytkownikowi pocztą elektroniczną przy potwierdzeniu zamówienia przez Serwis.

2. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na stronie Serwisu.

3. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie Serwisu.

4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami dokonanymi w Regulaminie. Do Usług płatnych rozpoczętych przed zmianą Regulaminu oraz produktów zakupionych przez zmianą Regulaminu zastosowanie ma regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zakupu Usługi płatnej lub produktu.

5. W razie pytań lub wątpliwości związanych ze zmianą Regulaminu możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Administratorem, na adres poczty elektronicznej kontakt@wskz.pl.

6. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik może zostać powiadomiony przez Serwis na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku usług płatnych, jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego jak też przepisy innych ustaw.

 

XI.  Podstawa prawna

 

1. Portal prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szczególności:

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

b) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),

c) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania,

d) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

e) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela

f) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216),

g) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

h) ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.),

i) ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.),

j) ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),

k) ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

l) ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).