top of page

Internal security
 

First-cycle studies in the field of internal security last six semesters and end with obtaining the professional bachelor's degree. The program concept has been formulated in a way that allows students to gain a thorough knowledge of counteracting threats to public safety. Studies in the field of internal security are a didactic offer that responds to the current challenges of the modern state, the geopolitical situation and the current needs of the labor market (which is constantly looking for high-class specialists in the field of broadly understood security). Internal security is a study dedicated to all those who associate their professional future with institutions subordinate to the ministries of public administration, labor and social policy, administration and digitization, national defense or internal affairs.
 

We offer students: our own, experienced research and teaching staff, extensive achievements in educating students and organizing apprenticeships, a modern didactic base and a specialist book collection updated on an ongoing basis with new publications. Specialized teaching staff with many years of experience, including in uniformed services, law practitioners and psychologists, guarantee the quality of classes.  
 

The bachelor's degree program is interdisciplinary. It combines issues in the field of security sciences, legal sciences, economic and psychological sciences. The content of education selected with special care includes, among others: issues related to: public administration, internal security systems and institutions, public safety management in Poland and in the world, internal security in the EU, tactics of combating economic and criminal crime, mediation and negotiation tactics and techniques, as well as victimology and criminology.
 

The study program created in this way allows our graduates to continue their studies at master's studies and to take up professional duties. Internal security is a course that allows our graduates to gain knowledge, valuable skills, and the necessary professional qualifications to work in security sectors, in uniformed services, and organizations working for internal security.
 

A graduate of internal security is a high-class specialist capable of taking up employment in various institutions and services of the public administration sector (central and local government), as well as in the private sector. The studies prepare for work and professional development in various services, inspections and guards closely related to the security sector, but also in the entire labor market, where the issue of safety is an increasingly attractive goal of professional activity.
 

The graduate has in-depth knowledge of legal, social, political and psychological issues as well as the ability to confront it with elements of reality influencing the state of internal security and public order. The specificity of professions related to the protection of public safety and order is related to the ability to work in crisis and stress conditions, the ability to prioritize tasks and resolve doubts related to the professional work, for which our graduate will be prepared.
 

A graduate of internal security studies will be able to take up employment, among others. in: Police, Border Guard, State Fire Service, National Tax Administration, Internal Security Agency, Foreign Intelligence Agency, Polish Army, Central Anticorruption Bureau, Road Transport Inspection, companies for the protection of persons and property, detective agencies, crisis management departments, city and commune guards .

Kryminologia jest ściśle związana z prawem karnym i zajmuje się czynnikami społeczno–behawioralnymi wpływającymi na zjawiska przestępczości. Aby zajmować się nią zawodowo, niezbędne jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy, którą można uzyskać podejmując studia Kryminologia na naszej Uczelni. 

Studia kryminologii mają na celu wykształcenie specjalistów niezbędnych do rozwiązywania problemów związanych z przestępczością i zjawiskami patologicznymi w ramach m.in. instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego i innych służb mundurowych.

419 zł

CZESNE JUŻ OD

Kryminologia - co to właściwie za kierunek?

Kryminologia to kierunek studiów z obszaru nauk społecznych, którego program kształcenia zawiera głównie zagadnienia z zakresu prawa i socjologii, z elementami psychologii. 

Ten interdyscyplinarny kierunek kształci studentów m.in. w zakresie bezpieczeństwa, identyfikowania przejawów przestępczości i mechanizmów jej zwalczania, a także w umiejętnościach analizowania zagrożeń i formułowania programów prewencyjnych.

Kierunek: kryminologia - wiedza dla przyszłych specjalistów

Kryminologia - studia na naszej Uczelni to specjalistyczne kształcenie, podczas którego studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii czy socjologi, niezbędną do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości. Poznają również różnego rodzaju techniki śledcze, proces tworzenia profilu przestępcy, rekonstrukcji zdarzeń czy badania poszlak. 


Przykładowe przedmioty, które obejmuje program kierunku kryminologii:

 

 • Mediacje i negocjacje,

 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,

 • Prawo karne materialne i procesowe,

 • Cyberbezpieczeństwo,

 • Kryminalistyka,

 • Przestępczość zorganizowana,

 • Profilowanie kryminalne,

 • Przestępczość seksualna,

 • Psychologia sądowa.

 

Dodatkowo po ukończeniu III semestru studenci wybierają moduł specjalnościowy, w którym chcieliby się szerzej rozwijać: 

 

 • Kryminalistyka i zwalczanie przestępczości, lub

 • Patologie społeczne i ochrona ofiar.


Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwia równoczesne studiowanie kliku specjalności, dzięki czemu absolwent znacznie zwiększa profil kompetencji zawodowych.

Studia kryminologia i możliwości po dyplomie

Praca kryminologów jest niezbędna w sektorach odpowiadających za bezpieczeństwo - ich praca jest pomocna w tworzeniu i stanowieniu prawa karnego oraz w wyszukiwaniu słabych punktów organów odpowiedzialnych za ochronę osób i mienia. Absolwenci kryminologii przygotowani są do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach ochronnych i prewencyjnych, takich jak: Policja, ABW, Krajowa Administracja Skarbowa, wymiar sprawiedliwości, a także w sektorze prywatnym, świadczącym np. usługi detektywistyczne czy z zakresu ochrony osób i mienia. To idealny kierunek nie tylko dla osób, które interesują się tematyką bezpieczeństwa, ale także dla tych, którzy już pracują w tym obszarze i chciałyby zwiększyć swoje kompetencje (np. technik kryminologii).

Kryminologia na WSKZ - nowoczesna edukacja

W trakcie nauki studenci otrzymują legitymację studencką oraz dostęp do indywidualnego konta, wspierającego realizację nauki. Nasza Uczelnia spełnia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne standardy nauczania; posiadamy również liczne akredytacje oraz certyfikat ISO 9001:2015, który potwierdza jakość i skuteczność naszych metod kształcenia.


Kryminologia studia to sześć semestrów nauki, a po jej ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych, który potwierdza uzyskanie VI poziomu w Europejskiej Ramie Kwalifikacji. Wraz ze 180 punktami ECTS umożliwia to kontynuowanie studiów nie tylko w kraju, ale również za granicą.

bottom of page