top of page

Internal security
 

First-cycle studies in the field of internal security last six semesters and end with obtaining the professional bachelor's degree. The program concept has been formulated in a way that allows students to gain a thorough knowledge of counteracting threats to public safety. Studies in the field of internal security are a didactic offer that responds to the current challenges of the modern state, the geopolitical situation and the current needs of the labor market (which is constantly looking for high-class specialists in the field of broadly understood security). Internal security is a study dedicated to all those who associate their professional future with institutions subordinate to the ministries of public administration, labor and social policy, administration and digitization, national defense or internal affairs.
 

We offer students: our own, experienced research and teaching staff, extensive achievements in educating students and organizing apprenticeships, a modern didactic base and a specialist book collection updated on an ongoing basis with new publications. Specialized teaching staff with many years of experience, including in uniformed services, law practitioners and psychologists, guarantee the quality of classes.  
 

The bachelor's degree program is interdisciplinary. It combines issues in the field of security sciences, legal sciences, economic and psychological sciences. The content of education selected with special care includes, among others: issues related to: public administration, internal security systems and institutions, public safety management in Poland and in the world, internal security in the EU, tactics of combating economic and criminal crime, mediation and negotiation tactics and techniques, as well as victimology and criminology.
 

The study program created in this way allows our graduates to continue their studies at master's studies and to take up professional duties. Internal security is a course that allows our graduates to gain knowledge, valuable skills, and the necessary professional qualifications to work in security sectors, in uniformed services, and organizations working for internal security.
 

A graduate of internal security is a high-class specialist capable of taking up employment in various institutions and services of the public administration sector (central and local government), as well as in the private sector. The studies prepare for work and professional development in various services, inspections and guards closely related to the security sector, but also in the entire labor market, where the issue of safety is an increasingly attractive goal of professional activity.
 

The graduate has in-depth knowledge of legal, social, political and psychological issues as well as the ability to confront it with elements of reality influencing the state of internal security and public order. The specificity of professions related to the protection of public safety and order is related to the ability to work in crisis and stress conditions, the ability to prioritize tasks and resolve doubts related to the professional work, for which our graduate will be prepared.
 

A graduate of internal security studies will be able to take up employment, among others. in: Police, Border Guard, State Fire Service, National Tax Administration, Internal Security Agency, Foreign Intelligence Agency, Polish Army, Central Anticorruption Bureau, Road Transport Inspection, companies for the protection of persons and property, detective agencies, crisis management departments, city and commune guards .

Administracja i jej prawo reguluje wszystkie dziedziny życia obywatelskiego i społecznego - od kształcenia, poprzez opiekę zdrowotną, aż do prowadzenia wszelkich inwestycji, firm czy działań na rzecz gospodarki lokalnej. Zarówno instytucje publiczne, jak i firmy z sektora prywatnego stale poszukują absolwentów studiów administracyjnych, posiadając więc licencjat administracji będziesz mieć w ręku pożądany i perspektywiczny zawód.

419 zł

CZESNE JUŻ OD

Studia: administracja - czego uczymy?

Program studiów Administracja na WSKZ zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stosowania przy wszelkich postępowaniach administracyjnych, w tym redagowania aktów i korespondencji urzędowej. Nasi studenci zgłębiają problematykę ściśle związaną ze sferą działalności administracji publicznej i samorządowej, poznają również podstawowe podstawy wiedzy prawniczej. Studia administracyjne pozwalą uzyskać kompetencje konieczne do stosowania prawa w obszarze administracji, wykorzystywania nowoczesnej technologii oraz narzędzi niezbędnych w funkcjonowaniu urzędów - w tym posługiwania się elektronicznym systemem obiegu dokumentów z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Wybierając specjalność w trakcie nauki, student może zdecydować się na więcej niż jedną z nich, co tylko poszerzy jego profil kompetencji. Do wyboru oferujemy:

 

 • Administracja publiczna,

 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,

 • Administracja w sądownictwie i prokuraturze,

 • Zamówienia publiczne,

 • Administracja samorządowa,

 • Kontrola w administracji publicznej,

 • Polityka społeczna,

 • Zarządzanie w administracji.

 • Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej,

 • Dostępna administracja,

 • Zarządzanie partycypacyjne.


Nauka na administracji obejmuje także doskonalenie kompetencji społecznych, takich jak:  autoprezentacja, swoboda wypowiedzi, merytoryczne prowadzenie dyskusji czy asertywność. Studenci poznają również obowiązki zawodowe urzędników i zasady etyki pracy w tym zawodzie, dzięki czemu są gotowi szybko i sprawnie wdrożyć się w nowe środowisko pracy.

Wybierz administracja kierunek na WSKZ!

To studia przygotowujące do pracy również w zagranicznych instytucjach.

 

Licencjat administracji zapewnia naszym studentom wszechstronny rozwój osobisty. Poprzez budowanie pożądanych kwalifikacji i kompetencji, umożliwia absolwentom spełnienie wymogów konkurencyjnego rynku pracy nie tylko w wymiarze regionalnym, lecz także krajowym. Program nauczania pozwala również na uzyskanie wiedzy związanej z rozwojem i zasadami funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej, co w połączeniu z uzyskaniem tytułu licencjata oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzającego uzyskanie poziomu VI w Europejskiej Ramie Kwalifikacji - umożliwi kontynuowanie nauki również za granicą. 


Studia administracja organizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego to nauka na Uczelni spełniającej zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne standardy nauczania. Liczne akredytacje oraz certyfikat ISO 9001:2015 potwierdza jakość i skuteczność naszych metod kształcenia, a nasi studenci w trakcie nauki otrzymują legitymację studencką oraz 180 punktów ECTS.

Administracja nowocześnie - odkryj nowe podejście

Administracja - kierunek kojarzony głównie z pracą biurową jako urzędnik, niekoniecznie taką musi być - wszystko zależy od Ciebie! Przygotujemy Cię do rozwijania swojego potencjału zarówno w dynamicznie rozwijającej się administracji publicznej, jak również do budowania kariery specjalisty w korporacjach finansowych lub obszarze administracji i zarządzania projektami. Będziesz także przygotowany, aby samodzielnie podjąć i prowadzić dowolną działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Wysoka jakość kształcenia, ale na Twoich warunkach!

Administracja studia online w WSKZ to możliwość nauki wykorzystującej nowoczesne metody nauczania, w których nasza Uczelnia jest liderem. Część zajęć możesz realizować za pomocą naszej platformy internetowej, co znacznie ułatwia organizowanie swojego życia poza nauką. Dyplom uzyskany po ukończeniu kształcenia niczym nie różni się od uzyskanego po klasycznych studiach, zyskujesz za to komfort i możliwość wszechstronnego rozwoju.   


Jeśli chcesz mieć realny wpływ na kształtowanie administracji publicznej otwartej dla obywateli, kreować przedsiębiorczość i współdziałać na rzecz społeczności będąc liderem w stale zmieniających się przepisach - wybierz studia na WSKZ!

bottom of page