top of page
Image by Maria Teneva

Rada Interesariuszy

W skład Rady Interesariuszy wchodzą przedstawiciele pracodawców prywatnych, publicznych i organizacji pozarządowych. Rada jest jednym z podmiotów realizujących zadania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego poprzez:

 • przedstawianie propozycji kierunków do uruchomienia, na podstawie zapotrzebowania rynkowego; 

 • kreowanie wizerunku Uczelni na zewnątrz;

 • opiniowanie programów studiów przygotowanych przez władze Uczelni; 

 • inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w otoczeniu społeczno-gospodarczym; 

 • udzielanie pomocy w organizacji staży i praktyk dla studentów;

 • wskazanie kandydatów do nagród za najlepszą pracę dyplomową.

Radę Interesariuszy Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego tworzą następujące instytucje:

 • Polskie Centrum Mediacji – instytucja, która skupia się na przeprowadzeniu mediacji oraz propagowaniu jej idei jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów.

 • Powiatowy Urząd Pracy w Oławie – jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Powiatu Oławskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Oławie jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

 • Urząd Gminy Czernica – urząd zajmujący się organizacją i realizacją zadań własnych gminy, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Gmina Czernica położona jest w powiecie wrocławskim, województwie dolnośląskim.

 • Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy – to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, w szczególności: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań ukierunkowanych na podwyższanie kwalifikacji zawodowych, wspomaganie działań przeciwdziałających bezrobociu. 

 • Kancelaria Radców Prawnych Daćków i Chwastyk sp. p. – kancelaria z siedzibą we Wrocławiu. Specjalizuje się w: prawie administracyjnym, własności intelektualnej, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, podatkach, kredytach frankowych, ochronie danych osobowych, prawie medycznym, start-upach oraz prawie niemieckim i austriackim.

 • Fundacja Imago we Wrocławiu – to badawcza organizacja projektowa. Do obszarów działalności fundacji można zaliczyć: usługi prozatrudnieniowe, wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, rozwój kadr instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, networking, współpraca ponadnarodowa oraz innowacje społeczne.

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Trzeciaka – kancelaria, której działania skupiają się głównie na pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego gospodarczego oraz karnego skarbowego, prawa cywilnego, prawa podatkowego i finansów, prawa rodzinnego i spadkowego oraz prawa handlowego, gospodarczego i bieżącej obsłudze biznesu. 

 • STUDIO PROGRAMOWANIA sp. z o.o. – przedsiębiorstwo specjalizujące się w oprogramowaniu oraz doradztwie z zakresu informatyki. 

 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. – spółka ze 100% udziału Samorządu Województwa Dolnośląskiego, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości oraz pobudzanie innowacyjności regionu. Prowadzi również działania związane z poprawą konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP i wspieraniu ich rozwoju. 

 • Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. - powstał w 2002 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jest to organizacja non profit, której misją jest wsparcie rozwoju gospodarczego województwa. Wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w uzyskaniu funduszy na inwestycje. 

 • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu – samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Działa w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania Urzędu Pracy jest Wrocław – miasto – oraz Powiat Wrocławski. Zwierzchnictwo nad urzędem sprawuje Prezydent Wrocławia.

 • Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – najważniejsza jednostka pomocnicza, powołana w celu wypełniania poleceń zarządu powiatu, jego przewodniczącego oraz uchwał rady powiatu. Zajmuje się w szczególności opracowywaniem, a następnie realizacją powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 • Bel-pol Sp. z o.o. - firma z branży budowlanej, która w 2021 roku znalazła się w prestiżowym rankingu 300 Najlepszych Polskich Pracodawców przygotowanym przez magazyn Forbes.

 • Publiczne Przedszkole Specjalne “Wesołe Żabki” z siedzibą we Wrocławiu - powstało z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami ruchowymi, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dla dzieci z autyzmem. W przedszkolu prowadzona jest: terapia pedagogiczna (arteterapia, choreoterapia itp.), terapia logopedyczna, terapię psychologiczna (również dla rodziców), fizjoterapia (NDT-BOBATH, PNF, FITS, DNS itp.), hipoterapia, muzykoterapia.

 • Resilience - Gabinet Psychoterapii z siedzibą we Wrocławiu - w gabinecie prowadzone są sesje psychoterapii indywidualnej, terapia EMDR, konsultacje psychologiczne, interwencja kryzysowa.

 • 5 Pora Roku Sp. z o.o. - Gabinety Psychoterapii z siedzibą we Wrocławiu - w gabinetach prowadzone są sesje psychoterapii indywidualnej, terapia EMDR, konsultacje psychologiczne, interwencja kryzysowa, funkcjonalne diagnozy rozwoju, terapie indywidualne dzieci, terapie rodzinne, konsultacje terapeutyczne, konsultacje dla rodziców, konsultacje psychoedukacyjne.

 • Era Psyche - sieć poradni psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz psychologiczne centrum diagnostyczne z siedzibą w Kiełczowie, Radomierzycach, Oławie i Oleśnicy.

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Miliczu - realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych. Celem tych działań jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Do zadań centrum należy również prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży.

 • Stowarzyszenie Taktyków Kryminalistyki „STK” z siedzibą w Warszawie – celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju nauki taktyki kryminalistycznej oraz innych nauk zajmujących się podmiotową problematyką, inicjowanie i ocena programów i działalności zmierzających do zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz ochrony prawnej podmiotów gospodarczych oraz popieranie kształcenia wysokokwalifikowanych kadr naukowych i praktyków.

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szewcach

 • Liceum Ogólnokształcące nr XV we Wrocławiu

bottom of page