top of page
wskz-licencjat.webp

Bezpieczeństwo wewnętrzne
 

Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata. Koncepcja programowa została sformułowana w sposób pozwalający studentom na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to oferta dydaktyczna będąca odpowiedzią na aktualne wyzwania współczesnego państwa, sytuacji geopolitycznej oraz na aktualne potrzeby rynku pracy (który nieustannie poszukuje wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa). Bezpieczeństwo wewnętrzne to studia dedykowane tym wszystkim, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z instytucjami podległymi resortom administracji publicznej, pracy i polityki społecznej, administracji i cyfryzacji, obrony narodowej czy też spraw wewnętrznych.
 

Studentom oferujemy: własną, doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, bogaty dorobek w kształceniu studentów i organizowaniu praktyk zawodowych, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz aktualny uzupełniany na bieżąco o nowości wydawnicze specjalistyczny księgozbiór. Wyspecjalizowana kadra dydaktyczna z długoletnim doświadczeniem, w tym w służbach mundurowych, praktycy prawa i psycholodzy stanowią gwarancję jakości prowadzonych zajęć. 
 

Program studiów licencjackich ma charakter interdyscyplinarny. Łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk ekonomicznych i psychologicznych. Dobrane ze szczególną staranności treści kształcenia obejmują m.in. zagadnienia dotyczące: administracji publicznej, systemów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania bezpieczeństwem publicznym w Polsce i na świecie, bezpieczeństwa wewnętrznego w UE, taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej i kryminalnej, taktyki i techniki mediacji i negocjacji, a także wiktymologii i kryminologii.
 

Tak stworzony program studiów pozwala naszym absolwentom na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich oraz na podjęcie obowiązków zawodowych. Bezpieczeństwo wewnętrzne to studia, dzięki którym nasi absolwenci mogą zdobyć wiedzę, cenne umiejętności, niezbędne kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w sektorach bezpieczeństwa, w służbach mundurowych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.
 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest wysokiej klasy specjalistą zdolnym do podjęcia zatrudnienia w różnych instytucjach i służbach sektora administracji publicznej (rządowej i samorządowej), a także w sektorze prywatnym. Studia przygotowują do pracy i rozwoju zawodowego w różnych służbach, inspekcjach i strażach ściśle związanych z sektorem bezpieczeństwa, ale także na całym rynku pracy, gdzie problematyka bezpieczeństwa stanowi coraz bardziej atrakcyjny cel aktywności zawodowej.
 

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień prawnych, społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Specyfika zawodów związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego wiąże się z umiejętnością pracy w warunkach kryzysu i stresu, umiejętnością priorytetyzowania zadań oraz rozstrzygania wątpliwości związanych z wykonywaną pracą zawodową, do czego będzie przygotowany nasz absolwent.
 

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będzie mógł podjąć zatrudnienie m. in. w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Wojsku Polskim, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Inspekcji Transportu Drogowego, firmach ochrony osób i mienia, agencjach detektywistycznych, wydziałach zarządzania kryzysowego, strażach miejskich i gminnych.

Sylwetka kandydata

Studia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” są kierowane w szczególności do osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa kraju, funkcjonowaniem państwa oraz przeciwdziałaniem przestępczości. Jeśli planujesz podjąć zatrudnienie (lub już pracujesz) w instytucjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, te studia są dla Ciebie!

 

Od kandydata na studia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy historycznej oraz o współczesnym społeczeństwie polskim, umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania, co będzie weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez powołaną Komisję Rekrutacyjną. Szczegółowe informacje o procesie rekrutacyjnym znajdują się w zakładce „Zasady Rekrutacji”.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiada wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk społecznych, w szczególności dyscypliny nauk o bezpieczeństwie oraz nauk prawnych i nauk o polityce i administracji, a w związku z powyższym rozumie relacje/współzależność bezpieczeństwa wewnętrznego z innymi dyscyplinami nauk społecznych. Posiada wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz funkcjonowaniu ich elementów w podsystemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a także relacjach zachodzących między nimi w skali krajowej oraz międzynarodowej. Ponadto absolwent zna i rozumie aktualne rozwiązania problemów bezpieczeństwa realizowanych przez odpowiedzialne za to służby. Jest przygotowany i otwarty na zmiany, a także wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwolą dostosować mu się do zmieniającego otoczenia, w tym rynku pracy. Absolwenta kierunku cechuje również etyczna i społeczna odpowiedzialnością zawodowa.
 

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogę podjąć zatrudnienie m.in. w charakterze: 

  • Specjalisty/menedżera ds. bezpieczeństwa; 

  • Pracownika w jednostkach administracji samorządowej, państwowej; 

  • Asystenta detektywa; 

  • Funkcjonariusza służb policyjnych lub specjalnych; 

  • Pracownika lub żołnierza Sił Zbrojnych RP;

  • Pracownika służby cywilnej;

  • Pracownika prywatnej firmy ochroniarskiej; 

  • Pracownika Centrum Powiadamiania i Zarządzania kryzysowego.

bottom of page