top of page

Erasmus+
o programie

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

 

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.
Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który
w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Znakiem jakości uprawniającym uczelnię do ubiegania się o fundusze w ramach programu Erasmus+ jest Karta Szkolnictwa Wyższego Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education) – ECHE.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu rozpoczęła starania o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE), która zapewni ogólne ramy jakości dla działań w zakresie współpracy europejskiej i międzynarodowej, aby członkowie naszej społeczności akademickiej mogli brać udział w szkołach letnich i wizytach studyjnych, realizowanych z wiodącymi ośrodkami naukowymi. Karta ECHE uprawnia do prowadzenia wszelkich działań w ramach nowego programu Erasmus+.

 

        CELE I ZADANIA

W ramach programu Erasmus wsparciem mogą być objęte następujące działania:
 

 • mobilność studentów w celu podjęcia studiów lub szkolenia w państwach członkowskich w szkołach wyższych, jak również staże w przedsiębiorstwach, ośrodkach szkoleniowych, ośrodkach badawczych lub innych organizacjach;

 • mobilność kadry nauczycielskiej szkół wyższych w celu prowadzenia lub odbywania szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich;

 • mobilność pozostałego personelu szkół wyższych, a także personelu przedsiębiorstw w celach szkoleniowych lub dydaktycznych;

 • intensywne programy organizowane w ramach programu Erasmus na zasadzie wielostronnej współpracy.

 • zwiększanie stopnia przejrzystości i zgodności kwalifikacji nabytych w Europie w szkołach wyższych ogólnych i zawodowych;
   

Wsparcie może być również udzielane na realizację działań w zakresie zapewniania jakości na wszystkich etapach przygotowań do mobilności, w tym na przygotowawcze lub odświeżające kursy językowe, wielostronne projekty oraz udział w sieciach tematycznych.
 

Cele i zadania

        NOWE ELEMENTY PROGRAMU

 

 • program gwarancji kredytowych, które mają pomóc studentom studiów magisterskich w sfinansowaniu pełnego programu studiów za granicą w celu zdobycia umiejętności niezbędnych w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy;

 • sojusze na rzecz wiedzy, czyli partnerstwa między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami, wspierające kreatywność, innowacyjność
  i przedsiębiorczość przez oferowanie nowych programów nauczania, możliwości kształcenia i kwalifikacji;

 • sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, czyli partnerstwa między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, mające na celu promowanie możliwości zatrudnienia i rozwiązywanie problemu niedoboru wykwalifikowanej kadry na rynku pracy przez tworzenie nowych sektorowych programów nauczania i innowacyjnych form kształcenia i szkolenia zawodowego.

 • połączenie dotychczas odrębnych programów związanych
  z międzynarodowym wymiarem szkolnictwa wyższego, co umożliwi mobilność na poziomie szkół wyższych między UE a państwami trzecimi, a także realizację projektów w dziedzinie budowania potencjału w instytucjach szkolnictwa wyższego w państwach trzecich.

Elementy programu

        STRUKTURA PROGRAMU

Struktura programu Erasmus+ obejmuje główne typy działań zwanych akcjami kluczowymi. W odniesieniu do poszczególnych obszarów edukacji struktura programu obejmuje sektory:

Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Edukacja dorosłych, Młodzież, Sport oraz działania Jean Monnet.

Każda z akcji kluczowych obejmuje projekty zdecentralizowane, o których realizacji decydują narodowe agencje programu Erasmus+, i scentralizowane. Tymi ostatnimi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007–2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 

SPRAWNA EDUKACJA I SZKOLENIA

Sprawnie funkcjonujące systemy kształcenia i szkolenia oraz strategie polityczne na rzecz młodzieży zapewniają korzystającym z nich osobom umiejętności wymagane na rynku pracy i w sektorze gospodarki, dając im możliwość odegrania aktywnej roli w społeczeństwie i osiągnięcia poczucia osobistego spełnienia. Reformy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży mogą zwiększyć postępy w realizacji tych celów, dzięki wspólnej wizji decydentów i zainteresowanych stron oraz współpracy w różnych dziedzinach i na różnych poziomach.

 

WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA NA RZECZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Erasmus+ wspiera również działania mające na celu rozwijanie europejskiego wymiaru sportu za sprawą rekomendowania współpracy między organami odpowiedzialnymi za sport. W programie promuje się tworzenie i rozwój sieci europejskich, zapewniających m.in. wymianę i transfer wiedzy i know-how w różnych obszarach dotyczących sportu i aktywności fizycznej. Ta wzmocniona współpraca ma spowodować rozwój potencjału kapitału ludzkiego w Europie, przyczyniając się do ograniczenia kosztów społecznych i gospodarczych wynikających z braku aktywności fizycznej.

ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE – DLA KOGO?

W sektorze Szkolnictwo wyższe mogą uczestniczyć szkoły wyższe, ich studenci
i pracownicy, a w niektórych działaniach – również inne organizacje współpracujące z uczelniami. Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów
i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział jako partnerzy. Warunkiem udziału uczelni w programie jest posiadanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.

Struktura programu
bottom of page