wskz-licencjat.webp

Instytut Ekonomii


Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne - licencjat

Studia stacjonarne i niestacjonarne.

SPECJALNOŚCI:

 

 • służby policyjne i specjalne

 • detektywistyka i ochrona osób i mienia

 • stosunki międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu

 • bezpieczeństwo i higiena pracy

 • zarządzanie  kryzysowe i przygotowania obronne państwa

 • zarządzanie bezpieczeństwem


Kandydaci na studia składają komplet dokumentów, w tym: 

 • świadectwo dojrzałości

 • wypełnione podanie

 • kserokopia dowodu osobistego

 • 2 fotografie (1 w wersji elektronicznej)

 • dowód opłaty rekrutacyjnej 

Studia I stopnia licencjat

Program studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego ułożony jest w taki sposób, aby zagwarantować niezbędną wiedzę i zdobycie umiejętności potrzebnych do wykonywania wybranego zawodu, zgodnie z kierunkiem studiów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, uczelnia realizuje program dopasowany do potrzeb słuchaczy, w formie stacjonarnej oraz umożliwiając pogodzenie nauki z życiem codziennym i pracą, w trybie niestacjonarnym.

 

Absolwenci studiów licencjackich pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej zdobywają wykształcenie wyższe zawodowe. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS.  Uzyskany tytuł licencjata pozwala kontynuować naukę na studiach wyższych drugiego stopnia, celem zdobycia tytułu magistra.

Uczelnia wyższa WSKZ od ponad 20 lat zajmuje się realizacją studiów pierwszego stopnia i przez ten czas wypracowała niezawodne metody nauczania, które odpowiadają dzisiejszym potrzebom rynku i samym studentom. Dotyczy to zarówno formy prowadzenia studiów jak i wysokiego poziomu edukacji.