Deklaracja Polityki Erasmusa 2017-2020

Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, z racji swojego położenia geograficznego, koncentruje się na rozwoju tych kierunków studiów, które mają istotne znaczenie dla jej umiejscowienia geopolitycznego. Kształci głównie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. W ofercie jest wiele specjalności, m.in.: Służby Policyjne i Specjalne, Detektywistyka i Ochrona Osób i Mienia, Zarządzanie Bezpieczeństwem, Stosunki Międzynarodowe i Zwalczanie Terroryzmu, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Zarządzanie Kryzysowe I Przygotowanie Obronne Państwa. To podejście ma znaczenie także przy poszukiwaniu partnerów zagranicznych.

Udział w Programie ERASMUS+ ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju naszej uczelni. Dzięki uczestnictwu w tym programie, uczelnia buduje bliską współpracę z instytucjami akademickimi w całej Europie, a szczególnie z tymi zlokalizowanymi w państwach sąsiadujących jest niezwykle istotne i wartościowe. Niezbędna wydaje się współpraca zrównoważona, obejmująca w tym samym stopniu zachodnich i wschodnich sąsiadów. Nieodzowne jest zapewnienie naszym przyszłym studentom najnowocześniejszych kierunków studiów, które zapewniłyby im przewagę na rynku pracy. Każdy student naszej uczelni, niezależnie od stopnia i kierunku studiów, ma możliwość uzyskania międzynarodowego doświadczenia w ramach programu ERASMUS+. Współpraca z niektórymi instytucjami szkolnictwa wyższego będzie wzajemnie korzystna. Oznacza to, że nasi studenci chętnie odwiedzą te uczelnie partnerskie, zaś nasza instytucja ma przyjemność gościć studentów tych placówek.

Władze Uczelni również zachęcają do mobilności zwłaszcza tych pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy nie mieli do tej pory okazji do przedstawienia wykładów w uczelni partnerskiej i do wzięcia udziału w wymianie pomysłów i dobrych praktyk. Jesteśmy głęboko przekonani, że rozwój naszej współpracy z instytucjami z innych państw regionu otworzy nowe możliwości odbywania zarówno studiów, jak i praktyk w przedsiębiorstwach.

Uczestnictwo Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Programie ERASMUS+ wpłynie na internacjonalizację społeczności uczelni poprzez zachęcenie studentów z zagranicy do odbywania studiów w naszej instytucji i dzielenia się swoim punktem widzenia oraz stylem uczenia się z polskimi studentami. Studenci wracający z wymiany zagranicznej będą mogli wymienić się swoim doświadczeniem z resztą społeczności, na przykład dzieląc się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami pozyskanymi w czasie praktyki zagranicznej, jak również innym podejściem do ich obszaru studiów proponowanym przez goszczącą ich placówkę szkolnictwa wyższego. Znaczna liczba możliwości wyjazdowych powinna również zachęcić większą liczbę absolwentów szkół średnich do kontynuowania swojej edukacji w naszej instytucji.

Ponadto, dzięki międzynarodowej współpracy uczelni i wymianie pomysłów przez nauczycieli akademickich, programy studiów będą łatwiej dostosowywane do zmieniających się potrzeb rynku. Dzięki temu nasi absolwenci będą mieli szansę na odniesienie sukcesu na rynku pracy. Branie udziału w odpowiednich praktykach zawodowych powinno zwiększyć ich szanse zatrudnienia jeszcze bardziej. Oznacza to, że nasza instytucja weźmie udział w kreowaniu kapitału ludzkiego ekspertów, który będzie wspierał europejską gospodarkę i społeczeństwo. Rozwijanie współpracy z państwami spoza UE jak i z cenionymi partnerami z UE w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego zwiększy mobilność naszych studentów, którzy w jej trakcie zdobędą i rozwiną swoje umiejętności zawodowe, społeczne i międzykulturowe. Poszczególne placówki goszczące przekażą studentom nieco odmienne umiejętności, którymi można wymieniać się w trakcie zajęć i wspólnej nauki. Do korzystania z możliwości wyjazdu zagranicznego naszych studentów powinna także zachęcić uznawalność punktów kredytowych zdobytych za granicą, która w naszej uczelni staje się coraz wydajniejsza i transparentna.

Nasza uczelnia bierze udział we wzmacnianiu lokalnego bezpieczeństwa i przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, czyniąc wartościowe cechy naszego regionu bardziej widocznymi w skali globalnej.

 

Dyr.ds. Współpracy Międzynarodowej dr Grzegorz Zając                                            

 

Rektor dr Henryk Fedewicz